NV`s brev til:

1)  Justisdepartementet.

2)   Svar fra POD, 27. mai 2022.

3)   NV svarer POD 2. juni 2022.

4)   POD har gitt politidistriktene føringer

       for hvordan forskriften skal forstås i rundskriv 2022 - 008.

 

1)

Justis- og beredskapsdepartementet,                                              Lillestrøm, 16.  mai 2022.

Postboks 8005 Dep.,

0030 OSLO.  

 

Norsk Våpeneierforbund (NV) henviser til vårt brev av 14. februar 2022 og ber Justisdepartementet om en redegjørelse for hvordan teksten i Forskriftes § 4-6.Krav til medlemskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistoler eller revolver til sportsskyting, punkt

3.

 siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens  organiserte treninger eller konkurranser, skal praktiseres.

Det framkommer i  Lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon  (våpenlova)

Kapittel 4. -  Grunnlag for å kunne erverve og å ha skytevåpen, våpendeler og ammunisjon i

§ 12     Erverv av skytevåpen, våpendelae og ammunisjon til sportsskyting, kravene til opplæring og innehav av sportsvåpen:

 

Personer som er medlemmer i godkjent skytterorganisasjon, og som oppfyller krava til aktivitet og opplæring som er gitt i medhold av fjerde ledd nr. 1, kan få løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendeler og ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7 til sportsskyting. Løyvet gjeld berre for skytevåpen og våpendelar som kan brukast i skyttarorganisasjonen sine godkjente skyteprogram, og i det talet som vert fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 2.

 

Kongen har gitt forvaltningen myndighet til i  forskrift å fastsette krav til opplæring og aktivitet::

1.

krav til aktivitet og opplæring for erverv av løyvepliktige skytevåpen,

våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7,

medrekna særskilde krav for erverv av skytevåpen og våpendelar etter tredje ledd,

 

Kravene til erverv, opplæring, aktivitet og innehav, ble nedfelt i  forskriften §4-6, som trådde i kraft 1. juni 2021:

§ 4-6- Politiet kan gi tillatelse til erverv og innehav av pistoler eller revolvere til sportsskyting, til personer som:

1.

har gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert skytterorganisasjonen,

2.

i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har

godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

3.

siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens

organiserte treninger eller konkurranser.

 

Slik bestemmelsen er formulert er de tre vilkårene for å gi tillatelse til erverv og innehav av pistoler eller revolvere til sportsskyting såkalt kumulative, dvs. at alle må være oppfylt for at våpensøknaden skal kunne innvilges.

 

Innvilgelse av tillatelse til å erverve et håndvåpen forutsetter at søker har gjennomført sikkerhetsopplæringen, vært medlem i minst seks måneder i skytterorganisasjon med godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen og gjennomført ti av skytterorganisasjonens organiserte treninger i de siste seks månedene.

Dersom vedkommende søker om et nytt våpen eller kun ønsker å «inneha» sitt våpen, vil de to første vilkårene normalt allerede være oppfylt.

Det tredje vilkåret stiller imidlertid et fortløpende aktivitetskrav så lenge man innehar våpenet.

I rundskriv RPOD-2009-9, er det eksplisitt  uttalt at:

 

«Våpenloven forutsetter som nevnt at det behov for våpen som forelå på innvilgelsestidspunktet skal foreligge så lenge vedkommende innehar skytevåpen.» (vår understrekning)

 

Hjemmelen for kontroll av behovet for tildelt våpentillatelse er inntatt i någjeldende våpenlovs § 31 første ledd, som gir politiet rett til å tilbakekalle tillatelsen:

 

«..når vedkomande ikkje lenger har behov for eller annan rimeleg grunn til å ha den løyvepliktige gjenstanden.» (vår understrekning)

 

NV vil også tro at følgende presisering som er gitt i punkt 3.5.1.2.2 i RPOD-2009-9 av behovskravet og adgangen til å tilbakekalle våpenkortet når aktivitetskravene ikke er oppfylt, fortsatt bør være relevant ved forståelsen av aktivitetskravet etter den nye bestemmelsen i våpenforskriftens § 4-6:

 

«Dette fremgår av våpenloven § 10 der politimesteren er gitt adgang til å tilbakekalle våpenkortet når behov og/eller personlige egenskaper ikke lenger er tilstede. Politimesteren bes derfor vurdere å tilbakekalle våpenkortet etter våpenloven § 10 annet ledd i de tilfellene vedkommende våpeneier ikke lenger kan dokumentere sitt behov for skytevåpen. Politiet bes foreta en spesiell kontroll med personer som relativt nylig har ervervet pistol eller revolver, eller halvautomatiske rifler/-hagler som ikke er jaktvåpen, for å undersøke om de fortsatt er aktive skyttere. Særlig gjelder dette våpeneiere som har ervervet et større antall våpen over en forholdsvis kort periode. Kontrollen kan gjennomføres ved at våpeneieren pålegges å dokumentere skytteraktiviteten innenfor de godkjente forbund vedkommende er tilsluttet/medlem av. Direktoratet vil imidlertid bemerke at det etter direktoratets praksis har blitt akseptert at skyttere som har vært aktive over lengre tid, og som opprettholder sitt medlemskap i en skytterforening samt sin forbundstilknytning, ikke automatisk skal få sitt våpenkort tilbakekalt selv om vedkommende i noen tid ikke er aktiv skytter eller holder et noe lavere aktivitetsnivå. Det må i disse tilfellene foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle vurdert ut fra den aktivitet som den enkelte tidligere har utvist samt avklares om vedkommende har planer om å gjenoppta skytingen innen rimelig tid.»

 

I forskriftens § 4-6 punkt 3, skal våpeneiere av pistol/revolvere kunne framlegge fra de siste 6 måneder gjennomføring av 10 av skytterorganisasjonens organiserte treninger eller konkurranser.

Skytterorganisasjonens, mao lagets organiserte treninger, kan være bl.a helt lokale/interne pokal- medalje- merkeskyting-stevner , kurssamlinger og lignende,  som ikke har noe med skytterforbundets approberte nasjonale stevner å gjøre.

 

Flere av forvaltningens våpenkontorer etterspør nå spesifikk dokumentasjon fra trening/stevner i det forbundet som våpentypen skal brukes i.

 

”Vi mangler fortsatt dokumentasjon på treninger i regi av NSF. (tilfeldig valgt forbund) Vi kan ikke se at vedlagte stevner er deltagelse i regi av NSF. Vi mangler derfor fortsatt deltagelse på minst 10 treninger i regi av NSF.”

 

NV henviser til forskriftens § 4-6, punkt 3:

siste 6 mnd har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens organiserte treninger eller konkurranser.”

 

Forskriftens paragraf henviser til organiserte treninger i skytterorganisasjonen. Med skytterorganisasjon må menes klubben.

En pistol/revolverskytter kan være medlem i flere skytterforbund. 

Eksempel:

Skytter A er medlem i Pistolklubb tilsluttet NSF, NSU, og Metall.

Det kan ikke være forskriftens intensjon at man skal være aktiv og fremlegge 10 organiserte treninger relatert til disse forbunds approberte stevner.

Loven og forskriftens intensjon må være at skytteren er aktiv med 10 organiserte treninger uavhengig av forbundstilknytning. Mao, har 10 aktiviteter uavhengig av hvor mange forbund skytteren er medlem i.

 

Organiserte treninger må nødvendigvis ikke være approberte skyteprogrammer i NSF; NSU eller Metall`s  regi.

 

Slik NV forstår § 4-6, punkt 3, fremkommer det ikke at det skal være stevneprogrammer som er approbert av et eller flere skytterforbund, som skal fremlegges det siste halve året for fortsatt å tilfredsstille forskriften og lovens bestemmelser om å inneha sportsvåpen.

 

Dersom våpeneier ikke passer på å tilfredsstille aktivitetskravet i punkt 3 i våpenforskriftens § 4-6, risikerer vedkommende således å få inndratt sitt håndvåpen.

 

NV ber Justisdepartementet avklare dette og informere våpenforvaltingen i Kongeriket om hvordan praksisen skal gjennomføres, slik at forskjellsbehandling av ervervssøknader unngås.

 

Are Fosjord

Sign.

formann

2)

Svar fra POD, 27. mai 2022:

Vedr. rundskriv om våpenforskriftens § 4-6 - organiserte treninger.

Det vises til E-post 7.2.2022 vedr. §4-6.

POD kan bekrefte at nytt rundskriv for behandling av våpensaker er under utarbeidelse og etter planen skal publisere i 2022.

Med hilsen

Simon Alexander Nystuen

Seniorrådgiver.

 

3)

NV svarer POD 2. juni 2022:

Takker for ditt brev av 27.05.2022 vedr. Våpenforskriftens § 4-6.

 

16. mai oversendte Norsk Våpeneierforbund (NV) brev til Justisdepartementet vedr. tolkningen av denne paragrafen.

 

NV oversender brevet til Politidirektoratet pga at politidistriktene tolker § 4-6, punkt 3 dit hen at det må være treninger/konkurranser i et forbunds regi.

Flere av våre medlemmer har henvendt seg til oss og spurt om politidistriktet har hjemmel til dette.

 

Politidistriktene skriver:

”Det mangler dokumentasjon på minst 10 organiserte treninger/konkurranser i regi av NSU (tilfeldig forbund) siste 6 måneder, fra søknadstidspunktet (10 treninger eller konkurranser fra forbundet)”

 

Forståelsen av skytterorganisasjonens (menes her laget, ingen skytterorganisasjon arrangerer stevner eller treninger) organiserte treninger nettopp at det kan være all slags skyteaktivitet, ikke nødvendigvis  et forbunds approberte stevneprogrammer.

 

NV ser meget positivt på at POD gjennomgår denne problematikken og får på plass klare og tydelige retningslinjer for krav til erverv og særlig innehav av sportsvåpen.

Are Fosjord

formann

4)

POD har gitt politidistriktene føringer for hvordan forskriften skal forstås i rundskriv 2022 - 008.

NV har sendt inn følgende høring:

o0o

Politiet,  v/ Juridisk Forvaltningsseksjon,                        Lillestrøm, 20. juli 2022.

Liv Aasberg Corneliussen,

Postboks 2090 – Vika,

0125  OSLO.

 

Retningslinjer for behandling av saker etter våpenloven.

Rundskriv 2022 -008.

 

Presiseringene i rundskriv 2022-008 bør nå legge forholdene til rette for at våpenforvaltningen i de forskjellige politidistriktene, behandler ervervssøknader for sport- og jaktvåpen likt.

 

Norsk Våpeneierforbund (NV) har gjennomgått rundskrivet og kommer med tilbakemeldinger på til de kapitler NV finner grunn til å knytte merknader til.

 

2.2.4 Skytevåpen  som er fritatt for løyveplikt.

 

NV ser ikke nødvendigheten av å ha registreringsplikt for deaktiverte våpen slik det fremkommer i punkt 2.3, Nærmere om meldepliktige skytevåpen.

Dette medfører mye ekstra administrasjon og vil neppe ha noe innvirkning på samfunnsikkerheten.

 

 

3.2 Erverv av skytevåpen til sportskyting.

I rundskrivet fremheves det at bestemmelsene i forskriftens § 4-6, gjelder både søknad om erverv og det å fortsatt inneha sportsvåpen.

Slik NV forstår teksten i rundskriv 008, er Politidirektoratets (POD) intensjon at disse tre punkter kun skal gjelde for førstegangssøkere og for erverv av ytterlige sportsvåpen og ikke for videre innehav av sportsvåpen.

Rundskrivets fremhever derimot noe nytt i punkt 5.8.2.1 Krav for videre innehav av skytevåpen til sportskyting, at det fremlegges følgende aktivitetskrav til grunn  for videre innehav:

 

”Pistol og revolver etter §4-6: Aktivitetskravet for videre innehav er deltagelse på minst 3 organiserte treninger eller konkurranser i løpet av de siste 5 år.”

 

Dette er motstridende sett opp mot  Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon  (våpenlova)  Kapittel 4. -  Grunnlag for å kunne erverve og å ha skytevåpen, våpendeler og ammunisjon i :

§ 12     Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til sportsskyting, stilles krav til opplæring og innehav av sportsvåpen:

 

Personar som er medlemmer i godkjent skyttarorganisasjon, og som oppfyller krava til aktivitet og opplæring som er gjevne i medhald av fjerde ledd nr. 1, kan få løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7 til sportsskyting.

Løyvet gjeld berre for skytevåpen og våpendelar som kan brukast i skyttarorganisasjonen sine godkjente skyteprogram, og i det talet som vert fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 2.

 

Kongen har gitt forvaltningen egen myndighet til i  forskrift å fastsette krav til opplæring og aktivitet:

 

1.

krav til aktivitet og opplæring for erverv av løyvepliktige skytevåpen,

våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7,

medrekna særskilde krav for erverv av skytevåpen og våpendelar etter tredje ledd,

 

Kravene til erverv, opplæring og aktivitet ble nedfelt i  forskriften §4-6, som trådde i kraft 1. juni 2021, der også disse kravene skal gjelde for innehav:

§ 4-6- Politiet kan gi tillatelse til erverv og innehav av pistoler eller revolvere til sportsskyting, til personer som:

 

1.

har gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert skytterorganisasjonen,

2.

i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har

godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

3.

siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens

organiserte treninger eller konkurranser.

 

Slik bestemmelsen er formulert i forskriften, gjelder de tre vilkårene både for å gi tillatelse til erverv og innehav av pistoler eller revolvere til sportsskyting såkalt kumlative, dvs. at alle må være oppfylt for at våpensøknaden skal kunne innvilges, samt for videre å inneha sportsvåpen.

 

Innvilgelse av tillatelse til å erverve et håndvåpen forutsetter at søker har gjennomført sikkerhetsopplæringen, (1 )vært medlem i minst seks måneder i skytterorganisasjon med godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen (2 ) og gjennomført ti av skytterorganisasjonens organiserte treninger i de siste seks månedene. ( 3)

 

Dersom vedkommende søker om et nytt våpen eller kun ønsker å inneha sitt våpen, vil de to første vilkårene normalt allerede være oppfylt.

Det tredje vilkåret stiller imidlertid et fortløpende aktivitetskrav så lenge man innehar våpenet.

 

I rundskriv 008 påpeker POD:

 

”Ved tilbakekall grunnet manglende behov er det gjennomgående rom for å utvise skjønn.

Likevel er våpenlovens system at det ikke skal eksistere flere skytevåpen i privat eie enn det foreligger et legitimt behov for.

Hvor innehaver ikke lenger har et reelt og påviselig behov, bør tillatelsen normalt kalle tilbake.”

 

Hjemmelen for kontroll av behovet for tildelt våpentillatelse er inntatt i någjeldende våpenlovs § 31 første ledd, som gir politiet rett til å tilbakekallet tillatelsen:

 

«..når vedkomande ikkje lenger har behov for eller annan rimeleg grunn til å ha den løyvepliktige gjenstanden.» (vår understrekning)

 

NV vil  presisere at bestemmelsen som ble gitt i punkt 3.5.1.2.2 i RPOD-2009-9 for behovskravet og adgangen til å tilbakekalle våpenkortet når aktivitetskravene ikke er oppfylt, fortsatt må være relevant og videreføres i rundskriv 008 ved forståelsen av aktivitetskravet etter den nye bestemmelsen i våpenforskriftens § 4-6, når skytterne går av med ”pensjon” og er fullt ut i stand til å oppbevare sin sports/jaktvåpen på en sikker og trygg måte:

 

”Direktoratet vil imidlertid bemerke at det etter direktoratets praksis har blitt akseptert at skyttere som har vært aktive over lengre tid, og som opprettholder sitt medlemskap i en skytterforening samt sin forbundstilknytning, ikke automatisk skal få sitt våpenkort tilbakekalt selv om vedkommende i noen tid ikke er aktiv skytter eller holder et noe lavere aktivitetsnivå.

Det må i disse tilfellene foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle vurdert ut fra den aktivitet som den enkelte tidligere har utvist samt avklares om vedkommende har planer om å gjenoppta skytingen innen rimelig tid.»

 

I forskriftens § 4-6 punkt 3, skal våpeneiere av pistol/revolvere kunne framlegge fra de siste 6 måneder gjennomføring av 10 av skytterorganisasjonens organiserte treninger eller konkurranser for både erverv og det å inneha sportsvåpen.

Dersom våpeneier ikke passer på å tilfredsstille aktivitetskravet i punkt 3 i våpenforskriftens § 4-6, risikerer vedkommende således å få inndratt sitt sportsvåpen.

 

Både Våpenloven og forskriftens tekst inneholder et klart krav om videre aktivitet for å inneha sportsvåpen.

POD fremhever nå i rundskrivets punkt 5.8.2.1, at aktivitetskravet for videre innehav kun er minst 3 organiserte treninger eller konkurranser i løpet av de siste 5 år.

 

Her fremkommer en konflikt mellom kravene i lov og forskrift til aktivitet for videre innehav av sportsvåpen og POD`s tolkning av lov og forskriftens tekst.

 

Ved en eventuell konflikt mellom våpeneier og våpenforvaltningen, vil loven og forskriftens bestemmelser gjelde og ikke POD`s nye tolkning i et rundskriv.

 

NV ber POD rydde opp i dette slik at misforståelser ikke fremkommer. Det naturlige blir å få bestemmelsen om videre krav til innehav av sportsvåpen inn i forskriften.

 

 

 

5.10 Oppbevaringskontroll hos private.

 

NV vil vedr. politiets hjemmel etter våpenlovens nye bestemmelse, om å komme inn i våre private hjem for kontroll av våpenoppbevaringen etter punkt  5.10.1 Gjennomføring av kontrollen, uten forhåndsvarsel, fremheve at dette må omgjøres.

Fremdeles står Jus. Professor Andenæs rapport til Stortinget seg godt. Her fremhever Andenæs at loven om politiets inntreden i våre privat hjem, ikke  bør vedtas.

 

NV registrerer at POD har videreført i rundskrivet at :

 

”kontrollen utelukkende gjennomføres av politiet i egenskap av å være forvaltnings-organ.

I dette ligger at kontrollen skal gjennomføres i samråd med løyvehaver og inneha et ”sivilt” preg, Formålet med kontrollen er å sikre at regler for oppbevaring etterleves.”.

 

Våpenlovens tekst er i dag klinkende klar, det er politiet som skal gjennomføre kontrollen. Loven sier intet om at det skal være forhåndsvarsel eller ”sivilt” preg.

 

Kontroll av våpenoppbevaringen, nå § 30, hjemmebesøksparagrafen,  har fått ny ordlyd:

 

”For å gjennomføre kontroll med kravene for oppbevaring etter § 19 andre ledd er oppfylt, kan politiet kreve tilgang til innehvars private bolig i overenskomst med de vilkår som er fastsatt i medhold av § 41 nr. 28 i forskriften.”

 

§ 41 inneholder 43 punkter der Kongen gir JD fullmakt til å utforme forskrifter til loven. Nr 28 sier: Kongen kan i forskrift utforme:

politiets sin kontroll med tildelt godkjenning og vilkår for å kreve adgang til privat bosted etter § 30.”

 

Dette er en vesentlig innstramning som kun pålegger politiet  (ikke med et sivilt preg)  å varsle våpenoppbevaringskontrollen  i ditt private hjem.

Alt utenfor hjemmet f. eks. på hytte, fritidsbolig etc. vil det ikke lenger være krav om forhåndsvarsling.

 

Forrige våpenlov om hjemmebesøket lød::

”Politiet kan foreta kontroll med oppbevaringen hos den som har skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter forhåndsvarsel.”

 

Det nye lovforlaget styrker derimot politiet som kontrollorgan og gir også politiet adgang til våpeneiernes private hytte, fritidsboligetc.,  uten forhåndsvarsel.

Dette er i direkte strid med Høyesteretts dom i saken. Dommer Flock:

 

”Den annen innskrenkning følger direkte av ordlyden i § 27a annet ledd: Kontrollen skal bare gjennomføres etter forhåndsvarsel.”

 

NV har siden loven ble innført 4. april 1998 vært sterkt i mot at Grunnlovens § 102 ikke er blitt fulgt i denne saken.

 

Teksten i rundskriv 008 kan ikke erstatte våpenlovens  tekst der det klart fremkommer at det er politiet som skal gjennomføre kontrollen uten forhåndsvarsel.

 

NV har siden 4.4.1998 påpekt ovenfor Stortinget, Justisdepartementet (JD)  og POD at hjemmebesøksparagrafen ikke hørere hjemme i vårt demokrati.

 

NV`s engasjement medførte at JD tok inn i rundskriv 2009/09, punkt 3.10,

 

”Direktoratet presiserer at det er bare i egenskap av forvaltningsmyndighet at politiet kan gjennomføre kontroll hos den enkelte våpeneier”

 

POD har i Rundskriv 2022 – 008 punkt 5.8.5.1, etter vår mening, sett at det er en konflikt mellom Våpenlovens bestemmelse, at det er politiet som skal inn i våre private hjem, og Grunnlovens § 102, når POD skriver:

 

Våpenloven § 31 hjemler ikke bruk av tvang eller adgang til private hjem.

 

Når politiet nå fremhever, på nytt,  at det kun er som forvaltningsorgan våpenkontrollen hos private skal utføres og at Våpenloven § 31 ikke hjemler bruk av tvang eller adgang til private hjem, er det på tide at Våpenloven blir forandret, slik at politiet som kontrollorgan blir tatt ut og erstattet av ny lovparagraf:

 

”For å gjennomføre kontroll med kravene for oppbevaring etter § 19 andre ledd er oppfylt, er det Juridisk forvaltningsseksjon som har tilgang til private i overenskomst med de vilkår som er fastsatt i medhold av § 41 nr. 28 i forskriften.”

 

NV ber på det sterkeste at ved neste revidering av våpenlov og  forskrift, at våpenkontrollen hos private blir tatt inn i lov og forskrift og at det her klart fremkommer at det skal være den sivile Forvaltningsseksjonen som står som ansvarlig for gjennomføring av våpenoppbevaringen hos private.

 

NV vedlegger en oversikt over Hjemmebesøksparagrafen, fra de tragiske drapene i Austbø til Høyesteretts behandling.

 

Med Hilsen

Norsk Våpeneierforbund

 Are Fosjord