Forslag til forskrift med forbud mot omsetning, import, eksport, produksjon og bruk av blyhagl

Anmodning om kommentarer innen 15.09.2001

Vi viser til brev datert den 1. juni fra Miljøverndepartementet og sender forslag til forskrift om blyhagl på høring.

Forskriftens innehold:

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i produktkontrolloven og gjelder forbud mot produksjon, import, eksport og bruk av blyhagl, med en overgangsperiode på tre år for omsetning og bruk til jakt. Vi har foreslått en overgangsperiode på tre år på grunnlag av informasjon som viser at det foreligger et behov om en overgangsordning for jegere, tre- og skogsindustrien. Forbudet mot bruk av blyhagl til jakt på gjess, ender og vadere, unntatt rugde i forskrift om våpen og ammunisjon til storvilt og til småviltjakt, og skyteprøve for jegere av 21.03.97 skal opprettholdes i overgangsperioden.

 

Hensikten med forbudet.

Bly er en miljøgift som prioriteres for tiltak nasjonalt og internasjonalt på grunn av sine alvorlige helse- og miljøeffekter. Hensikten med forbudet er å beskytte helse- og miljø mot spredning av blyforbindelser og virkningen av disse stoffene. Bakgrunnsnivåene av bly i Norge er mange steder forhøyede og flere steder ligger nivåene betydelig over naturlig bakgrunnsnivå. Blyhagl er den største kjente gjenværende kilden til blyutslipp i Norge og utgjør 72 % av det samlede årlige utslipp fra kjente landbaserte kilder. Blyforurensningen fra lerduebaner har vist seg å kunne være betydelig, men også spredningen av blyhagl ved jakt utgjører en risiko for miljøet. Det finnes i dag tilfredsstillende alternative hagl, som er mer miljøvennlige enn blyhagl.

Forbudet vil gi en bedre beskyttelse av våre internasjonalt vernede andefuglearter. Gjeldende regelverk med forbud mot bruk av blyhagl ved jakt på gjess, ender og vadere, unntatt rugde innført i 1991 har ikke ført til en nedgang i dødeligheten årsaket av blyforgiftning.

Tiltaket er nødvendig for å oppnå nasjonale miljøpolitiske mål og internasjonale avtaler. Et nasjonalt miljøpolitisk mål er at utslippet av bly skal reduseres vesentlig innen 2010. Det totale utslipp av bly til luft og vann skal reduseres til naturlig bakgrunnsnivå innen 2020 som følge av norske forpliktelser i konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav.

 

Høringsfrist.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til forskriften sendes SFT innen 15.09.2001.

Med hilsen

Ingrid Bjotveit (e.f) Signe Nåmdal

Direktør for Næringslivsavdelingen Seksjonssjef

Vedlegg: Forskrift med forord og kommentarer

Kopi til: Miljøverndepartementet

 

Kommentarer til forskriften

Forord

Bly er tungt nedbrytbart og har evne til å bioakkumulere i organismer og deres omgivelser. Bly er giftig i lave konsentrasjoner med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Øket mengde bly i naturen kan derfor føre til alvorlige konsekvenser for helse- og miljø. Andefugler er særlig utsatte for blyforgiftning. De inntar blyhagl sammen med små stein i kråsen og bruker dem som en del av fordøyelsesapparatet. Blyforbindelser er også meget giftige for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Små mengder bly kan gi helseskader ved gjentatt eksponering og langtidseksponering hos menneske. Barn er mer utsatte for blyforgiftning enn voksne.

Hensikten med forbudet er å beskytte helse- og miljø mot spredning av blyforbindelser og virkningen av disse stoffene. Et nasjonalt miljøpolitisk mål er at utslippet av bly skal reduseres vesentlig innen 2010. Reduksjonsmålet i konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav (vedtatt av Oslo Paris kommisjonen i 1992) forplikter Norge til å redusere totale utslipp av bly til luft og vann til naturlig bakgrunnsnivå innen 2020.

Forbudet vil gi en bedre beskyttelse av utsatte og sårbare andefugler og et bedre vern av verdifulle våtmarksområder. Flere arter av norske andefugler er vernet gjennom internasjonale konvensjoner. Norge er forpliktet til å verne om utsatte og sårbare fuglearter og deres leveområder gjennom konvensjonen om trekkende arter av ville dyr (Bonnkonvensjonen) og konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr (Bernkonvensjonen).

Til 3 Forbud.

Forbudet i 3 betyr at det heller ikke er tillatt for privatpersoner, organisasjoner, jaktlag og andre å innføre blyhagl fra andre land til eget bruk.

Til 4 Unntak.

Dispensasjoner fra forbudet vil kunne gis i meget spesielle tilfeller, som for eksempel til konkurranseskyting på internasjonalt nivå, men ikke til vanlig jakt og skyting.

Til 9 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser.

Bruk av blyhagl til jakt i skogen og på fjellet vil være tillatt i en overgangsperiode på 3 år. All annen bruk vil være forbudt.

Forbudet mot bruk av blyhagl til jakt på ender, gjess og vadere, unntatt rugde i forskrift om våpen og ammunisjon til storvilt- og til småviltjakt, og skyteprøve for storviltjegere,

4. 2, vil gjelde i overgangsperioden til et totalforbud trer i kraft. Et totalforbud mot produksjon, import, eksport, omsetting og bruk av blyhagl gjelder fra den 01.01. 2005.

For ubenyttet blyhagl gjelder de alminnelige bestemmelsene om avfall i forurensningsloven, jf. også 4 i forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994.

Forslag til forskrift om blyhagl.

Fastsatt av Miljøverndepartementet dato i medhold av lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 4, jf. kgl. res. 7. september 1990. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap XIX (rådsdirektiv 83/189 EØF med senere endringer).

1 Formål.

Formålet med denne forskriften er å hindre at bly spres i naturen ved bruk av blyhagl, og på den måten unngå negative helse- og miljøeffekter forårsaket av bly.

2 Virkeområde.

Forskriften fastsetter regler for produksjon, import, eksport, omsetning og bruk av byhagl.

3 Forbud.

Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke blyhagl.

4 Unntak.

Statens forurensningstilsyn kan, i særlige tilfeller, gjøre unntak fra forskriften, og sette de vilkår som finnes påkrevet for å motvirke skade eller ulempe.

5 Tilsyn og opplysningsplikt.

Statens forurensningstilsyn, eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes, jf. produktkontrollovens 8.

Tilsynsmyndigheten kan kreve de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av tilsynet etter forskriften, jf. produktkontrollovens 5.

6 Klage

Vedtak truffet av Statens forurensningstilsyn i medhold av denne forskriften kan påklages til Miljøverndepartementet.

7 Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften blir gjennomført, kan Statens forurensningstilsyn ilegge tvangsmulkt etter produktkontrollovens 13.

8 Straff

Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften straffes etter produktkontrollovens 12 .

9 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

For bruk av hagl på skytebaner gjelder forskriften fra 1. januar 2002.

For produksjon, import, eksport og omsetning av blyhagl, og bruk av blyhagl til jakt, gjelder forskriften fra 1. januar 2005.

Se NV`s horingsbrev her.