Politidirektoratet.

Høringsinstansene

Vår dato 28. februar 2003.

Våpenforskriften - Forslag til endringer for implementering av FNs våpenprotokoll mm

Merking av skytevåpen

Direktoratet har på oppdrag fra Justisdepartementet vurdert hvilke endringer som kreves i gjeldende norsk våpenlovgivning for kunne å etterleve de krav som protokollen stiller. Direktoratet antar gjeldende norsk våpenlovgivning tilfredsstiller de nevnte krav med unntak av FN-protokollens krav til merking av skytevåpen.

Når det gjelder den praktiske utføringen av merkingen vil denne være avhengig av den standard som blir fastsatt internasjonalt. Direktoratet vil derfor med hjemmel i de foreslåtte endringer utarbeide nærmere retningslinjer i hht den internasjonale standard som vil bli fastsatt.

Politidirektoratet fremmer forslag om å tilføye følgende punkter i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon av 25. januar 1965 nr. 9722, med senere endringer, endringene er uthevet i kursiv:

Ny § 13 – 8 "Merking av skytevåpen ved ervervsmessig tilvirkning av skytevåpen

Tilvirkeren plikter å merke skytevåpen og våpendeler etter nærmere retningslinjer gitt av Politidirektoratet."

Ny § 14 –9 "Merking av skytevåpen ved tilvirkning av skytevåpen til eget bruk

Tilvirkeren plikter å merke skytevåpen og våpendeler etter nærmere retningslinjer gitt av Politidirektoratet."

Ny § 16 – 15 "Merking av skytevåpen ved ervervsmessig innførsel av skytevåpen

Den som innfører registreringspliktige skytevåpen plikter å merke skytevåpen og våpendeler etter nærmere retningslinjer gitt av Politidirektoratet."

Ny § 17 – 4 "Merking av skytevåpen ved ikke-ervervsmessig innførsel av skytevåpen

Den som innfører registreringspliktige skytevåpen plikter å merke skytevåpen og våpendeler etter nærmere retningslinjer gitt av Politidirektoratet."

Det foreslås følgende ny siste setning i våpenforskriften § 23-3.

"Utgifter ved merking av skytevåpen betales av den som tilvirker skytevåpen etter reglene i denne forskrift kap. 13 eller kap. 14 eller den som innfører skytevåpen etter reglene i denne forskrift kap. 16 eller kap. 17."

Politidirektoratet ber om at eventuelle uttalelser avgis innen 

30. april 2003.


Klikk her for a lese vart horingsnotat.