Lillestrøm, 16.desember 2017.

Justiskomiteen,

v/ leder Vågslid, Lene

Stortinget,

Postboks 1700,

0026  OSLO.

 

 

 

Erverv av revolver, kaliber .50 S&W magnum.

 

Norsk Våpeneierforbund (NV) henvendte seg til Justisministeren 7 mars 2017 vedr. denne saken og mottok svar 30 mai 2017, der han skriver at JD skal ta med denne saken i det videre arbeidet.

 

Sakens faktum fremkommer i vedlagte hefte og viser at Politidirektoratet (POD)

 

·         ikke har hatt hjemmel til å utarbeide et rundskriv med forbud mot ovennevnte våpentype,

·         har lagt til grunn gal forståelse av regelverket,

·         det forelå myndighetsmissbruk ovenfor skytteren,

·         klagen har ikke vært gjenstand for en reell toinstansbehandling,

·         Justisdepartementet (JD) skulle ha vært klageinstans.

 

POD har utarbeidet en rekke svært detaljerte rundskriv til landets politimestre om hvordan våpensaker og regelverk skal praktiseres ovenfor våpenforvaltningen.

Rundskrivene ble imidlertid ikke bare gitt som retningslinjer til bruk ved våpenkontorenes skjønnsutøvelse i en konkret sak, men som absolutt forbud mot visse våpentyper.

 

Ut fra dagjeldende regelverk var det kun JD som kunne gi slike forbud, og da i form av forskrift.

Det foreligger uttalelse fra Sivilombudsmannen i flere klagesaker, hvor det slås fast at POD har lagt til grunn gal forståelse av regelverket.

 

En av sakene som ble påklagd til Sivilombudsmannen med vårt advokatfirmas bistand, gjaldt våpenkontorets tilbakekall av våpentillatelse og senere avslag på ny søknad om erverv på revolver av typen, S&W kaliber .50 S&W magnum.

Avslaget var begrunnet med henvisning til ”rundskriv 2008/003” med forbud mot angjeldende våpentype. Rundskrivet, (vedlegges) var utarbeidet av POD under saksgangen og til bruk i denne konkrete klagesaken.

 

I klagen ble det bl.a. anført at POD ikke hadde hjemmel til å utarbeide et rundskriv med forbud mot angjeldende våpentype. Dette fordi det per tidspunktet for utarbeidelse av rundskrivet i 2008 ikke forelå noen delegasjon fra JD til POD med myndighet til å forby erverv av særlige typer skytevåpen.

Konkret hjemmel for POD til å nedlegge slikt forbud på nærmere betingelser, men da kun i forskrifts form,  ble gitt først i § 6 i den någjeldende våpenforskrift av 25.6.2009. Dette var således lenge etter ikrafttredelse av ”rundskriv 2008/003” den 04.03.2008.

 

Inklagen til Sivilombudsmannen ble det videre anført at forbudet i rundskrivet under enhver omstendighet var usakelig og vilkårlig, at det forelå myndighetsmissbruk ovenfor skytteren og at JD skulle har vært klageinstans for å få en reel toinstansbehandling av klagen.

 

På bakgrunn av en grundig gjennomgang av sakens faktiske og rettslige anførsler ga Sivilombudsmannen i ”uttalelse  sak 2011/486”, klager medhold i at POD manglet hjemmel til å utstede forbudet i ”rundskriv 2008/003.

Sivilombudsmannen var også enig i klagers anførsel om at klagen ikke hadde vært gjenstand for en reell toinstansbehandling, slik at JD var rette klageinstans.

 

Klagen ble fremmet for JD for å få en avgjørelse av saken og JD slo fast at vedtaket var ugyldig fordi POD manglet hjemmel til å utstede forbudet i ”rundskriv av 2008/003”.

JD skriver  til POD, 27.03.2008:

”JD opplyser at det med utgangspunkt i lovens tillatelsessystem, ikke var hjemmel til å kunne nekte privatpersoner å kunne erverve skytevåpen i kaliber .50 S&W magnum”

 

Vedlegger hefte som omhandler prosessen mot forbudet av revolvere i kaliber .50 S&W.

Vedlegger også svar fra Justisministeren og rundskrivet ”2008/003” som ble utarbeidet etter at klagesaken var fremmet.

 

NV ber justiskomiteens medlemmer, nå ved revidering av ny våpenlov, omgjøre forbudet.

 

Våpenet, revolver i kaliber. 50 S&W magnum, er i dag fullt legalt og brukes i konkurranser både i Norges Skytterforbud og Metallsilhuettforbundets programmer.

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

 

………………………………………

Are Fosjord

 

 

 

 

Vedlegg:

Rundskriv 2008/003.

Svar fra Justisministeren.

Hefte vedr. kaliber . 50 S&W magnum.