logo norsk våpeneierforbund 1
                                                                                                              Lillestrøm, 24. mars 2014.

Justis- og beredskapsminister

Anders  Anundsen,

Justis- og beredskapsdepartementet ,

Postboks 8005 – Dep.,

0030  OSLO.

 

 

 

Erverv av konkurranse revolvere i kaliber .50 S&W.   (Spesifikasjoner klikker du på lenger ned i brevet)

 Bilde av våpenet/ammo, forbudet er beregnet på.

Denne henvendelsen gjelder et forbud som Politidirektoratet (POD) innførte i 2008. Det gjelder bruken av håndvåpen i kaliber .50 S&W magnum til øvelse og konkurranseskyting.

 

Revolvere i kaliber .50 S&W magnum, har vært og er i dag, et legalt idrettsvåpen og har og blir benyttet av Norges Metallsilhuett Forbund`s (NMF) medlemmer siden forbundet ble dannet tidlig på 1980-tallet, og har siden Norges Skytterforbund approberte våpentypen i 2009, blitt benyttet i Magnum II (kal..41 til kal..505) konkurranser. Ammunisjon kjøpes legalt i butikkene i dag.

Ingen som i dag innehar og bruker dette konkurransevåpenet, har fått disse tilbakekalt.

 

Politidirektoratet (POD) har forbudt denne type konkurransevåpen i rundskriv 2008/003, etter at to av våre medlemmer fikk innvilget en søknad med henvisning til feil forbundstilknytning, noe som stimulerte POD til å innføre forbudet.

 

Jeg vil kort oppsummere saksgangen POD la til grunn for dette forbudet:

 

1) To av våre medlemmer søkte og fikk innvilget sine søknader om konkurranserevolver i kal. 50 S&W av lensmannen Nord-Trøndelag politidistrikt, med begrunnelsen, øvelse og konkurranseskyting i Åsen pistolklubb, tilsluttet Norges Skytterforbund (NSF).

Av en eller annen grunn oppdaget seniorrådgiver Ståle Svendsen i POD at skytterne hadde fått innvilget søknadene ved medlemskap i Åsen Pk tilsluttet forbundet NSF, som da ikke hadde approbert kal. 50 S&W magnum, men kun våpen opp til kal. .455.

Lensmannen innrømmer at det hadde blitt begått en feil. Han ba skytterne melde seg inn i en klubb tilsluttet NMF. Skytterne meldte seg inn i Verdal Sportsskytterlag, tilsluttet NMF og lensmannen anbefalte at skytterne kunne beholde våpnene etter at skytterne hadde fremvist medlemskap i Verdal Sportsskytterlag.

 

2) Ståle Svendsen skriver tilbake til lensmannen at det måtte avklares når de ble medlemmer i NMF og hvordan aktiviteten har vært det, NSF aktivitet teller ikke. Videre:

”Er de meldt inn, dvs etter at våpnene ble ervervet, skal det vurderes om det ble gitt uriktige opplysninger i søknaden, jfr. Straffeloven § 166. I søknaden har de opplyst at de var innmeldt i Åsen pk (NSF-lag) og ikke i Verdal Sportsskytterlag (NMF-lag). Ved uriktige opplysninger skal kortet for alle våpen tilbakekalles.”

 

3) POD v/Ståle Svendsen  opprettholder tilbakekallet av våpnene i E-post av 6.3.08:

”Begge søkte om  våpnene i april 2007. I søknaden var det oppgitt program som våpnene ikke lovlig kunne benyttes til. Vi legger derfor til grunn at våpnene heller ikke har vært benyttet til seriøs konkurranseskyting inne det forbund de var tilsluttet i den perioden de har hatt våpnene. Hadde de vært seriøse hadde de selvsagt vist hvilke regler som gleder for program de har oppgitt. Dette er åpenbart i strid med forutsetningene for våpenervervet og en kan ikke reparere dette ved å melde seg inn i en annen klubb når de ble ”tatt med buksene nede. ”

 

Erverv av jakt- og konkurransevåpen ligger under våpenkontorets forvaltning. Forvaltningen har et ansvar å hjelpe, slik at prosedyrer følger forvaltningens regler. I denne saken har forvaltningen, våpenkontoret v/lensmannen , opptrådt korrekt ovenfor våre to medlemmer.

Våre medlemmer søkte om ervervstillatelse slik det har og blir gjort til og med i dag, våpen gjennom NSF tilsluttede klubber, og oppgir øvelse og konkurranseskyting som grunnlag og henviser til programmene.

Som det fremkommer av E-postene i denne saken, var våpenkontorets forvaltning og søkerne ikke klar over det hele og fulle regelverket.

Våpenkontoret, som forvaltningsorgan, skulle ved førstegangs søknad påpekt at de måtte være medlemmer i en NMF-klubb.

Våpenkontoret (forvaltningen) innvilget søknadene med begrunnelsen,  at dette var to seriøse og aktive skyttere. Når det ble opplyst fra POD at de ikke var medlemmer i en NMF-klubb, instruerte forvaltningen, (våpenkontoret), at de måtte melde seg inn i en NMF-klubb, og så ble gjort.

POD, som forvaltningsorgan i våpenervervs saker, (ikke politimyndighet) burde vært fornøyd når kravene for erverv ble tilfredsstilt.

 

Vår sak utløste prosessen som førte til forbudet mot kal. .50S&W magnum. Forbudet ble presentert i rundskriv 2008/003 av den 4.3.08, mao etter at våre medlemmer hadde fått innvilget sine søknader. Før dette rundskrivet ble utformet, har det blitt innvilget mange revolvere i kal. 50 S&W magnum til øvelse og konkurranseskyting, uten problemer.

Uheldigvis kom våre medlemmer til å henvise til klubb tilsluttet NSF.  Hadde de derimot vært medlemmer i en NMF-klubb, hadde søknaden blitt innvilget uten kommentarer. Våpenkontorets forvaltning gjorde her rett i å anbefale at POD skulle trekke forhåndsvarselet av våpnene tilbake, men her brukte POD  sin politimyndighet og opprettholdt forbudet, uten at det var gitt hjemmel til dette gjennom materielle regler i forvaltningen.

 

Selv om POD stod på sitt, innrømmer POD i brev 27.3.08 til JD vedr. erverv av revolvere i kal. .50 S&W magnum, at POD ikke hadde hjemmel til å nekte erverv:

”JD opplyser at det med utgangspunkt i lovens tillatelsessystem, ikke var hjemmel til å kunne nekte privatpersoner å kunne erverve skytevåpen i kaliber .50 S&W magnum”

 

Innledningsvis i samme brev skriver POD :

 

Det har i den senere tid vært en økende interesse  for  å skaffe seg revolvere i kaliber .50 S&W (kulediameter 12.7 mm, tilsvarende som for mitraljøse) er et meget kraftig kaliber som vi ikke ønsker i privat eie. ………..

Våpen i kaliber 44 magnum, som av de fleste ansees som et meget kraftig kaliber, blir som ”puslete” kaliber å regne, sett i forhold til 50 S&W mag.”

 

Forbudet mot kal .50 er muligens basert på rundskriv 2006/009 av 12.5.06, der POD utstedte et forbud mot rifler i kaliber .50bmg/12.7x99, multipurposeammunisjon.

Dette er en ren militær ammunisjonstype og forbudt til sivilt bruk.

 

Det blir urimelig å blande mitraljøse-ammo, en totalt annerledes og militær rifleammo, sammen med en konkurranse-ammo, til bruk i godkjente konkurranser.

 

Forbudet er ikke underbygget med noen form for forklaring eller dokumentasjon for hvorfor revolvere i kaliber  .50 S&W magnum, hvor kulediameteren er større enn .455, utgjør en større sikkerhetsrisiko enn de våpen som har mindre kulediameter, og som det er lov å erverve.

 

Forbud er kun innført med henvisning til ”farepotensialet”,  større sikkerhetsrisiko  og at ”44. magnum blir som ”puslete” å regne, sett i forhold til 50 S&W mag.

 

Slike påstander må nødvendigvis basere seg på en konkret og velbegrunnet vurdering.

Ingen av delene er fremlagt av POD.

Willy Klette`s rapport, som tar for seg forskjellige lovlige brukte grovkalibrede patroner til jakt og konkurranse, illustrerer at POD`s grunnlag for forbudet mot revolver kalibret kal. .50 S&W magnum, ikke holder mål.  (Finner du her - Klikk her.)

POD gjorde unntak for svarkrutt- munnlader- og patronvåpen. Her er det ingen kaliberbegrensing oppad.!

 

Med bakgrunn i sakens dokumenter, og at POD i rundskrivs form har utstedt et forbud det ikke var lovhjemmel for, ber NV Justisministeren om at forbudet oppheves, og at informasjon om dette sendes landets våpenkontorer.

 

Jeg vedlegger E-postene mellom lensmannen og Ståle Svendsen, kaliber-rapporten fra W. Klette, klagen til Sivilombudsmannen og vår advokats oppsummering vedr. korrespondansen med Sivilombudsmannen.

 

Ut fra disse dokumenter, ber NV Justisministeren om å tilbakekalle rundskrivet som forbyr erverv av revolvere i konkurranse kalibre .50 S&W magnum, slik at nye konkurranseskyttere igjen kan erverve denne type konkurransevåpen og konkurrere på lik linje med skyttere som i dag innehar og bruker disse, slik det var før våre to medlemmer var så uheldige å henvise til feil forbunds-tilknytning.

 

Med Hilsen

Norsk Våpeneierforbund

 

 

…………………………………………

Are Fosjord

Forman

 

Vedlegg:

Til Sivilombudsmannen 25.3.2010 og  30.09.2010.

Kaliber rapport fra Willy Klette.

Bilde av kaliber  .-50 Bmg og diverse andre grovkalibre.

Oppsummering av brev til Sivilombudsmannen av 13.2.2014.

E-poster mellom Martin Granås og Ståle Svendsen.