Lover for Norsk Våpeneierforbund.

Stiftet 1995.

Med endringer 27.3.1998, 28.3.2000 og 13. januar 2012.

§ 1 FORMÅL

1.1 NV er en organisasjon av og for personer bosatt i Norge som er interessert i å jobbe for våpeneiernes interesser.

1.2. Med våpeneiernes interesser menes retten til å erverve, inneha og brukes skytevåpen – innenfor samfunnsmessige forsvarlige former, og det å ta vare på våpen som en del av vår tradisjon og kultur.

1.3 NV  er en partipolitisk uavhengig organisasjon

§2. MEDLEMMER.

2.1 Enhver aktverdig borger som er interessert i å jobbe for våpeneiernes interesser kan opptas som medlem.

2.2 Foreninger, klubber, grupper eller lag kan tegne medlemskap for kr. 200,oo. Medlemskapet innebærer informasjon gjennom medlemsbladet., rådgivning i våpenrelaterte saker.

Foreninger, klubber, grupper eller lag kan representere på Generalforsamlingen med 1 representant.

§ 3. Medlemmenes rettigheter og plikter.

3.1 Alle medlemmer av NV skal motta det offisielle medlemsorganet

3.2 Dersom et medlem begår handlinger som kommer i konflikt med § 2.1 eller ved annen oppførsel skader NV`s drift eller anseelse, har Styret rett til å suspendere medlemmet inntil videre, eller ekskludere medlemmet for livstid.

3.3 Medlemmet har rett til å anke avgjørelsen til NV`s ordinære generalforsamling. Anken må være skriftlig og være Styret i hende minst 4 uker før generalforsamlingen.

3.4 Medlemskontingenten skal betales innen 1. mai  hvert år. Deretter sendes en påminnelse om innbetaling, hvoretter medlemmet strykes dersom kontingenten ikke betales.

3.5 Før et medlem kan melde seg inn på nytt, må tidligere kontingentkrav gjøres opp.

§ 4. Generalforsamlingen.

4.1 Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av februar. Saker som skal tas opp på Generalforsamlingen må være Styret i hende 14 dager før Generalforsamlingen.

Styret sender ut innkalling, med sakspapirer, senest 4 uker før Generalforsamlingen.

  1. Generalforsamlingen skal:

  2. Godkjenne stemmeberettigede representanter.

  3. Vedta saksliste og forretningsorden

  4. Behandle Styrets Årsberetning.

  5. Behandle Styrets reviderte regnskap.

  6. Vedta budsjettforslag for kommende år.

  7. Behandle innkomne forslag.

  8. Holde valg i henhold til § 4.7.

  9. Utnevne valgkomité på 2 medlemmer.

  10. Utnevne 2 revisorer.

4.3 Generalforsamlingen utgjøres av NV`s styre og de fremmøtte medlemmene.

4.4 Alle medlemmer tilsluttet NV som har betalt sin årskontingent har møte, tale- og stemmerett.

4.5 Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som har møtt.

      Vedtak fattes med absolutt flertall (mer enn 50%).

4.6 Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten for kommende sesong.

4.7 Generalforsamlingen velger NV`s leder og nestleder, samt 3 styrerepresentanter og 2                       varamedlemmer til styret. Samtlige tillitsverv velges for ett år av gangen.

4.8 Styret velger selv sekretær, kasserer og 1 styremedlem. Styret velger også pressekontakt, og           står fritt til å trekke inn krefter utenfra til dette.

4.9 Endringer i lovparagraf 1 kan bare gjøres på den ordinære Generalforsamling og krever 3/4          flertall.

      Endringer i øvrige lovparagrafer kan bar gjøres på den ordinære Generalforsamling og krever          2/3 flertall.

4.10 Ekstraordinær Generalforsamling skal innkalles til dersom minst 5 av styrerepresentantene,            eller minst 1/10-del av medlemmene tilsluttet NV krever det.

4.11 Kravet om ekstraordinær Generalforsamling skal være fremsatt skriftlig.

4.12 Styret i NV plikter å innkalle til den ekstraordinære Generalforsamlingen senest 6 uker etter            at  kravet er mottatt. Innkallelsen skal være utsendt mist 2 uker før møtedato.

§5. Styrets oppgaver.

5.1 Styret leder den daglige drift av NV. Lederen, eller den han utpeker, representerer NV utad.

5.2 Styret har ansvaret for tolkning av lover og regler for øvrig.

5.3 Styret har ansvar for utgivelsen av Medlemsorganet.

5.4 Styret, eller den de velger ut, har ansvaret for kontakten med presse, kringkasting osv., og skal drive en aktiv PR-politikk overfor disse.

5.5 Styret har ansvar for utvelgelse og sammensetning av delegasjoner til internasjonale møter o.l..

5.6 Styret har ansvaret for en aktiv kontakt med utøvende og lovgivende myndigheter i saker som dreier seg om våpen eller annet som er av interesse for medlemmene generelt.

5.7 For at Styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 av styrets medlemmer være tilstede på styremøter. Beslutninger fattes med absolutt flertall (mer enn 50%). Ved eventuell stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

5.8 Styret er ansvarlig for konfidensiell oppbevaring av medlemsregistret.

 

§6. Oppløsning.

6.1. NV kan kun oppløses etter vedtak på Generalforsamlingen med minst 3/4 flertall. Det velges et avviklingsstyre som skal realisere aktiva, inndrive fordringer, innfri kreditorer samt besørge regnskapet avsluttet og revidert.

Eventuelle overskytende midler settes på sperret konto i inntil to år. Dersom en forening/forbund med tilsvarende formål etableres, kan de søke avviklingsstyret om å få tilført disse midlene. I motsatt fall overføres midlene til et av Styrets bestemt våpenrelatert formål.

§ 7. Tvister.

7.1 Fortolkning av disse vedtekter kan ikke bringes inn for sivil domstol. Saken bringes inn for styret, med ankemuligheter til generalforsamlingen.