S.J.J.F.

Skyttere og Jegeres Juridiske Finansiering.

Justisdepartementets begrunnelse for å redusere vår jakt- og idretts aktivitet, er den stadig økende vold og kriminalitet i samfunnet. Innskjerpingene i våpenloven 3.4.1988 ble vedtatt tuftet på denne begrunnelse.

En av NV`s påstander før loven ble vedtatt, var at våpen i sivilt eie, som brukes til øvelse, konkurranse, jakt og sport, utformer ungdom og voksne til ansvarlige, fornuftige borger, med respekt for den aktivitet som bruk og innehav av idrett- og jaktvåpen krever.

I England ble idrettsvåpen forbudt etter en tragisk hendelse i Dublaine. Her hjemme ble hjemmebesøksparagrafen vedtatt etter drapene på to polititjenestemenn i Austbø.

La oss møte utfordringene nå, før innskrenkningene blir så store at det kan være umulig å forandre reglene. 

 

Vern om dine interesser med bidrag til S.J.J.F, 

slik at du også i fremtiden kan få:

erverve, inneha og bruke våpen 

innenfor samfunnsmessige forsvarlige former, 

og det å ta vare på våpen som en del av vår tradisjon og kultur.

 

Du støtter dine interesser med bidrag til:

konto: 1310.16.36733


  Vedtekter

for

Skyttere og Jegeres Juridiske Finansiering.

Stiftet 12.oktober 1999,

med forandringer av :

28.februar 2008.

06. februar 2009.

§ 1.

S.J.J.F. har til formål å støtte jegere/skyttere med saksomkostninger i rettssaker hvor jegere/skyttere og staten er part, og hvor tvisten omfatter Våpenlovens § 27a -kontroll med oppbevaringen av skytevåpen- eller eventuelle andre bestemmelser i Våpenloven.

§2.

SJJF`s grunnkapital er kr. 5.000,oo. Grunnkapitalen kan ikke angripes, og minst n1/10 av kapitalavkastningen skal vanligvis leges til grunnkapitalen.

§3.

SJJF ledes av NV`s styre.

§4.

Styret disponerer SJJF`s  midler. Det har overoppsyn med virksomheten i det hele, og våker over at den drives i samsvar med formålet.

§ 5.

Det skal føres regnskap som gir klar oversikt over SJJF`s drift og status. Styret utarbeider årsmelding og regnskap. 

§6.

Forandringer i vedtektene krever 2/3 flertall i styret.

Forslag til endringer må være satt fram minst 1-en- måned før de kan behandles i styret. 

§7.

Ved opphør av SJJF`s virksomhet, skal den framtidige disponering av SJJF`s midler overføres til hovedorganisasjonen NV.


 

 

Støtte kan settes inn på

konto: 1310.16.36733

S.J.J.F,

Stalsberggt. 18,

2010  STRØMMEN.