Tidligere utgitte artikler.

Medlemsbladet ble utgitt første gang i 1996 med to nummer. I 1997 ble det ett og i 1998, 3 nummer. Fra 1999 redigerte NV bladet fra egen maskin og det har utkommet 4 blad pr. år siden.

Artikler som har allmenngyldig interesse vil bli gjengitt her.

Justic for Shooters.                    nr. 1-1999.

Lovers tilbakevirkende kraft.      nr. 1-1999.

Tilknytning til andre skyteforbund enn Norges Skytterforbund.    2-2000.

Redegjorelse for vår annonse.     3-2000.

§ 27a, annet ledd, hjemmebesøksparagrafen og bekymringstelefoner.  1-2002.

Skytetragedien i Dublane, Skottland. (Klikk her)    nr.1-2002

Fanden som leser bibelen.            nr. 2 - 2004

 


Justice for Shooter.

(Klikk til link)

 Medlemsbladet 1-1999.

Denne artikkelen er fra England og omhandler engelskmennenes iherdig kamp for å få sine sportsvåpen tilbake. De engelske pistolskyttere mistet retten til å eie håndvåpen, og Nå skal JFS prøve saken for den Europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Lovers tilbakevirkende kraft.

(Klikk til link)

 Medlemsbladet 1-1999.

Våpenloven ble endret til at en del kniver ble inntatt i våpenloven som ulovlige våpen. Kniver som var tillatt før 3.4.1998, er nå forbudt og innehav av slike er brudd på en av våpenlovens sentrale bestemmelser og kan medføre reaksjoner fra politiet i negativ retning.


Tilknytning til andre skyteforbund enn Norges skytterforbund.

(klikk til link) 

Medlemsbladet nr. 2-2000.

Fra 3.4.98 er det et absolutt krav at en våpeneier skal være tilsluttet en godkjent klubb.

Forskrifter om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, Del I. Om erverv m.v. av skytevåpen og våpendeler

(lovens kapittel II) Punkt 8.

For å kunne erverve og inneha våpen til øvelse- og konkurranseskyting må søkeren kunne fremlegge medlemskort fra Lokal(t) skytterlag/klubb samt startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av JD godkjente skytterorganisasjoner som vedkommende har tilknytning til.


Redegjorelse for vår annonse

(Klikk til link)

Medlemsbladet 3-2000.

NV har mottatt en del usaklige kommentarer vedr vår annonse.

NV vil her henvise til Våpenloven, forskriftene og rundskrivene.

Forholdet er slik at Våpenloven blir vedtatt av Stortinget etter å ha vært ut til høring bland berørte parter. Ved behandlingen av Våpenloven 3.4.98 avviste Stortinget nesten alle forslag fra JD, unntatt ransakelsesparagrafen.

Forskriftene legges også ut til høring, men her er det kun Justisdepartementet som avgjør. JD har i de to siste høringene ikke tatt hensyn til de berørte parters bemerkninger.

I 3.dje ledd kommer rundskrivene, som kun blir utarbeidet av JD`s byråkrater, uten at noen av de berørte parter noen gang får uttale seg. Et rundskriv kommer heller ikke skytterorganisasjonene i hende. De blir som regel sendt til politidistriktene, og politimestrene oppfatter rundskrivene nærmest som en "lov".

NV henviser i punktene først til Våpenloven, deretter kommer Forskriftens ordlyd og tilslutt kommer bemerkningene i rundskrivene.

Se politidirektoratets kommentarer.

(Klikk til Link)

Politidirektoratet kommenterer annonsen, og bekrefter NV`s bekymring for hvordan forskrifter og presiseringer påvirker vår skytehverdag i negativ retning.

 

§ 27a, annet ledd, hjemmebesøksparagrafen og bekymringstelefoner.

(Klikk til link)

Medlemsbladet nr. 1-2002.

Vårt advokatfirma tar for seg hvordan enkelte opplever hverdagen som skytter. Vi registrerer nå en tilsvarende reaksjon fra politiet, som ovenfor  foreldre som blir anmeldt til barnevernet

 

Fanden som leser bibelen.            nr. 2 - 2004  Av Per Bekkedahl.

 

Romerikes blad tar på lederplass 06.07.04 opp saken mellom Are Fosjord og Staten i etterkant av Høyesteretts beslutning om å behandle saken direkte. De formuleringer som benyttes fortjener en kommentar.

 

  Det er grunn til å minne om at kjernen i denne saken ikke er kontroll av våpenoppbevaring i private hjem. Are Fosjord og Norsk Våpeneierforbund har ikke satt seg imot dette. Det er den rollen politiet er tiltenkt som gjør det hele uakseptabelt.

Forarbeidene til den nåværende loven understreker at ’’…foretas denne kontrollen av Politiet, får den spesielt sterk forebyggende effekt.’’

Det er dette som er problematisk. Det er ikke selve kontrollen av den tekniske oppbevaringen som er vektlagt, det er politiets tilstedeværelse i hjemmet i seg selv. Altså, utføres kontrollen av et sivilt organ som f. eks. brannvesenet, vektere etc. så oppfyller ikke  dette lovens intensjon. Dette fordi, at hjemmets innehaver ikke blir tilstrekkelig redd!

 

Det er her loven totalt abdiserer i forhold til fundamentale verdier i vestlige demokratier. Det å sende politiet inn i de tusen hjem i den hensikt å skremme befolkningen til lydighet mot loven, er meget autoritært tankegods. Liknende praksis i andre land i Europa har vært et kjennetegn for de diktaturer som nå ligger og råtner på historiens søppelhaug.

 

  Det er noe historieløst over RB’s leder når den sier at ’’….intensjonen med loven er god dersom den fører til bedre kontroll…’’. Lever man fortsatt i den tro at målet helliger middelet? Det må være åpenbart ved et historisk tilbakeblikk på Europas politiske begivenheter det siste århundret at målet er og blir identisk med det middelet som brukes.

 

Både politikerne og politiet vet utmerket godt at problemet med våpenkriminalitet i organiserte skytterlag, skytterklubber og jegermiljøene statistisk sett er helt marginalt. På tross av dette har man valgt å oppheve skytternes rettigheter etter grunnlovens § 102 og den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens minimumskrav til vern om hjemmet. Dette for å redusere et marginalt problem til null! Noe som man vet er umulig! Det er en slags ekstremisme over denne holdningen som er tragisk.

 

Et interessant aspekt ved dette er også at lovutvalget som forfattet loven nesten utelukkende bestod av ledere og embetsmenn innen politiet, som ved denne anledning gladelig forpliktet etaten sin til å foreta husundersøkelser i mer enn en million husstander. Mangler ikke norsk politi ressurser? Vi synes å erindre noe slikt. Hvis man ikke visste bedre, skulle man nesten tro at politiet heller vil gå rundt i stuene til folk å bruse med fjæra, enn å forfølge virkelige forbrytelser. Men slik er det jo ikke.

Til slutt om evnen til å lese Våpenloven som Fanden leser Bibelen. Vi som kjenner Are Fosjord kan garantere at d’ herrers hensikter er totalt - totalt forskjellige.


 

 

NV arbeider for deg som skytter .

Bli medlem og støtt dine interesser for å 

erverve, inneha og bruke våpen 

også i årene som kommer.

 

Medlemskap koster kr. 150,oo pr år.

Til konto: 7877.08.82566.

Send navn og adresse via vår E-post adresse,

nvpost@nv.no

NV sender deg medlemskortet og Medlemsbladet i løpet av et par dager.

 

Vern om dine interesser som våpeneier.

Bli medlem i Norsk Våpeneierforbund.