utlevering av medlemslister.

 

Forvaltningen i politiet, våpenkontoret, har sendt forespørsel til flere pistolklubber med følgende overskrift x) og bedt om å få tilsendt medlister med oversikt over hvilke medlemmer som er aktive.

En slik hjemmel forefinnes ikke i lov eller forskrift. Dette er kun en anmodning og klubber og lag har ingen plikt til å oppgi slike opplysninger. Å gi fra seg slike opplysninger er også i strid med personvernopplysningsloven.

 

x) "ANMODNING OM UTLEVERING AV MEDLEMSLISTER FRA X X X -PISTOLKLUBB OG UNDERLIGGENDE KLUBBER.

En av politiets forvaltningsoppgaver er å kontrollere våpeneieres behov for våpnene de besitter, jf. Politidirektoratets rundskriv 2OO9/0O9, pkt. 3.5 Nærmere om behovskravet."

 

NV har tatt utskrift fra rundskrivet 2009/009,

punkt 3.8.5 Tilbakekall grunnet manglende behov,

som sier følgende:

 

"Politidirektoratet vil videre bemerke at en henvendelse fra politiet til lokale skytterlag om opplysninger om den enkelte skytters medlemsforhold, må betraktes som en anmodning om å få de nødvendige opplysninger, ikke et pålegg til skytterlaget om å gi opplysninger.

Det er ingen uttrykkelig hjemmel for å kunne pålegge skytterlagene en slik opplysningsplikt.

Politiet vil imidlertid under enhver omstendighet kunne kreve slik dokumentasjon fra den enkelte våpeneier i forbindelse med utøvelse av sin kontrollvirksomhet."

Har ditt lag fått tilsendt en slik forespørsel og det er noe du er i tvil om, ta kontakt med NV som har forelagt denne situasjonen for vår advokat.