Brev til:

Justis- og Politidepartementet,

v/avdelingsdirektør Magnar Aukrust,                                          Lillestrøm, 14. oktober 2008.

Boks 8005 Dep.,

0030 OSLO.

ENDRET VÅPENFORSKRIFT AV 11.07.2008 – KRAV OM NY HØRINGSFRIST.

  1.            INNLEDNING

  Det vises til det den nye våpenforskriften som ble fastsatt av Justisdepartementet den 11.07.2008, og som er varslet at skal tre i kraft i løpet av høsten 2008.

Våpenforskriften avviker på vesentlige punkter fra forslaget til ny våpenforskrift som samarbeidsutvalget la fram høsten 2005. Endringene i forskriften er foretatt av Justisdepartementet uten forvarsel og nærmere begrunnelse, og de berørte jeger- og skytterorganisasjonene er ikke gitt anledning til å gi sine bemerkninger til endringene. Norsk Våpeneierforbund krever derfor at forskriften må endres i samsvar med samarbeidsutvalgets forslag og/eller at den må sendes ut på høring på nytt til de aktuelle høringsinstanser. Vårt krav vil bli nærmere begrunnet og utdypet i det følgende.

2.   SAKENS BAKGRUNN

Hensikten med utvalgets forslag til ny våpenforskrift var å gjøre forskriften enklere og mer oversiktlig samt å sikre en mer enhetlig praksis ved de ulike våpenkontorer med hensyn til behandling av søknader om erverv av skytevåpen til jakt, konkurranse og samling. Den nye forskriften var således ment å gi større grad av forutberegnelighet og vern mot vilkårlig saksbehandling, ved å samle dagjeldende forskrift og utallige rundskriv med tilhørende bemerkninger til en enhetlig forskrift.

For å ivareta disse hensynene valgte man å nedsette et bredt sammensatt samarbeidsutvalgt, som bestod av representanter fra Justisdepartementet, Politidirektoratet, politidistriktene, Våpenrådet samt jeger- og skytterorganisasjonene.

Utvalget fremla på denne bakgrunn et gjennomarbeidet og omforent forslag til ny våpenforskrift, som ble lagt ut på høring med høringsfrist til desember 2005. Jeger- og skytterorganisasjonenes deltagelse i samarbeidsutvalget medførte at forslaget fremstod som langt mer balansert og oversiktlig enn forskriften som nå er vedtatt av Justisdepartementet.

Under høringen fremkom innsigelser fra jeger- og skytterorganisasjonene, herunder blant annet fra Norsk Våpeneierforbund, om at utvalgets forslag innebar for stor grad av delegering av lovgivningsmyndighet til Politidirektoratet. Det ble påpekt at dette medførte uforutsigbarhet for den private part samt fare for utstrakt embetsmannspolitikk ved Politidirektoratet’s stadige endringer og innføring av nye bestemmelser gjennom interne rundskriv.

Justisdepartementet ble i sin tid purret på vedtagelse av samarbeidsutvalgets forslag. Vi er gjort kjent med at blant annet Norges Jeger og Fiskerforbund i den forbindelse ble lovet å få delta i en begrenset høringsrunde, dersom det var aktuelt med endringer av utvalgets forslag.

Det er på denne bakgrunn svært overraskende og beklagelig å konstatere at Justisdepartementet i den nye forskriften har valgt å tilsidesette de faglige og velfunderte rådene som ble gitt av utvalget, uten på forhånd å informere eller medta de berørte interesseorganisasjoner på råd. Her skal spesielt påpekes betenkeligheten ved at Politidirektoratet i den nye forskriften er gitt enda mer utvidede fullmakter til å utøve lovgivning gjennom bruk av rundskriv, enn hva som var tilfelle etter utvalgets forslag. Uten å spekulere i årsaken finner vi det også påfallende at Justisdepartementet – etter å ha blitt purret i 2 år på gjennomføring av utvalgets forslag av 2005 – i all hast valgte å vedta den endrede forskriften i starten av fellesferien 2008.

Det følger av legalitetsprinsippet at utøvelse av myndighet over borgerne må ha hjemmel i lov eller forskrift. Etter Norsk Våpeneierforbund’s skjønn tilsier dette at det kun er bestemmelser som nødvendigvis må være gjenstand for en kontinuerlig oppdatering, som bør tillates regulert gjennom rundskriv. Dette kan eksempelvis være aktuelt hvor det er behov for fortløpende endringer av kravene til deaktivering av en spesifikk våpentype og lignende.

Videre må forvaltningen sørge for at denne type rundskriv publiseres på en slik måte at de er allment tilgjengelig for den berørte part. Dette har ikke vært tilfelle så langt ved forvaltningens innføring av endrede regler gjennom interne og vanskelig tilgjengelige rundskriv.

En ensidig gjennomføring av denne type endringer fra Justisdepartementets side er ekstra uheldig i et tilfelle som det foreliggende, hvor det etter det opplyste ikke foreligger forarbeider eller annen skriftlig begrunnelse til den endrede forskriften av 2008. Dette innebærer at de berørte parter er forhindret fra å kunne foreta en etterprøving av om begrunnelsen for endringene er holdbar, og i samsvar med lovgivers intensjon med angjeldende regelverk.

Vi vil i det følgende gi våre bemerkninger til de mest sentrale endringene i den nye forskriften, som etter vårt skjønn tilsier at forskriften må endres og/eller undergis en nærmere kvalitetssikring av de berørte parter gjennom utsendelse på ny høring.

3.   BEMERKNINGER TIL DE MEST SENTRALE ENDRINGENE I DEN NYE FORSKRIFTEN

Fra Norsk Våpeneierforbunds side gjøres gjeldende at følgende endringer i den nye forskriften hver for seg og i alle tilfelle samlet tilsier at forskriften endres og/eller sendes ut på ny høring:

3.1   Ny redigering av forskriften

Et av hovedformålene med forslaget til ny våpenforskrift som ble utarbeidet av samarbeidsutvalget, var som nevnt å gjøre forskriften enklere og mer oversiktlig for forvaltningen og den private part. Det er derfor svært uheldig at Justisdepartementet, uten forvarsel og nærmere begrunnelse, i den nye forskriften har foretatt så vidt omgripende endringer av både paragrafer og innhold. Denne type endringer burde ha vært forelagt de berørte parter for uttalelse gjennom ny høring.

3.2   Redusert ”våpengarderobe”

Et helt sentralt punkt i § 2-8 i det omforente forslaget som ble utarbeidet av samarbeidsutvalget, var at søker som er innført i Jegerregisteret kunne erverve og inneha inntil 8 jaktvåpen uten nærmere behovsprøving. Dette forslaget ble i punkt 8.6 i forarbeidene til § 2-8 begrunnet med, sitat:

”Gruppen antar at en slik jaktvåpengarderobe vil tilfredsstille jegerens ønsker og behov for våpen til ulike typer jakt, samtidig som politiets saksbehandling forenkles betraktelig. Det kan i denne sammenheng vises til at Sverige har hatt en tilsvarende ordning i flere år, og har gode erfaringer med ordningen.”

Denne forenklingen av tidligere praksis skulle blant annet sees i sammenheng med et innskjerpet krav til oppbevaring av våpnene etter forslagets § 83 om obligatorisk bruk av FG-godkjent sikkerhetsskap. I tillegg ble det i § 2-8 stilt krav om å ”dokumentere et meget kvalifisert behov” for erverv av flere enn 8 jaktvåpen.

Gjennom sitt hastevedtak om ny forskrift i 2008 har imidlertid Justisdepartementet i § 12 fjernet betegnelsen ”våpengarderobe”, og reduserte antall jaktvåpen fra 8 til 6. Samtidig har departementet beholdt kravet til FG-godkjent sikkerhetsskap og de samme strenge vilkårene for å dokumentere kvalifisert behov for erverv av mer enn 6 jaktvåpen.

Siden departementet ikke har gitt noen begrunnelse for denne endringen av regelverket i disfavør av brukerne, kan man bare spekulere i hvilke grunner departementet har hatt for å tilsidesette utvalgets gjennomarbeidede forslag om rett til erverv av opp til 8 jaktvåpen. Hensynet til sikkerhet kan etter vårt skjønn ikke begrunne endringen. Så lenge våpnene oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap, har det ingen betydning om skapet inneholder 8 eller 6 jaktvåpen. Norsk Våpeneierforbund stiller seg derfor undrende til hvilke beveggrunner som ligger bak denne reduksjonen i antall våpen.

Gjennom en ny høring av forskriften vil man kunne få etterprøvd holdbarheten ved departementets endring. En høring vil også kunne klargjøre om det er meningen at reduksjonen fra 8 til 6 jaktvåpen skal kompenseres gjennom en utvidet adgang til dispensasjon etter den nye forskriftens § 12. I så fall må det gis klare og forutsigbare retningslinjer for forvaltningens praktisering en slik utvidet dispensasjonsadgang.

3.3   Forbud mot erverv av halvautomatiske skytevåpen

Det er i den nye forskriftens § 11 innført forbud mot halvautomatiske skytevåpen. Bestemmelsen inneholder ingen nærmere kategorisering av de enkelte våpentyper som omfattes av forbudet.

 Heller ikke denne radikale endringen er varslet eller begrunnet fra departementets side. Justisdepartementet hadde full anledning til å ta opp et eventuelt forslag om forbud mot halvautomatvåpen i samarbeidsutvalget i forbindelse med revisjonen av regelverket som ble foretatt i 2005. Det er derfor påfallende at Justisdepartementet unnlot å behandle et slikt forbud gjennom samarbeidsutvalget, og i stedet har valgt å vedta det uten forvarsel og begrunnelse sommeren 2008.                                      

Norsk Våpeneierforbund gjør oppmerksom på at forbudet mot halvautomatvåpen blant annet vil ramme mange konkurransevåpen som i dag allerede er godkjent av de forskjellige skytterorganisasjoner til både idrett og jakt. En svært uheldig og urimelig følge av forbudet mot denne type tidligere godkjente idretts- og jaktvåpen, er at våpeneieren blir fratatt muligheten for innbytte eller videresalg. Dette medfører at den enkelte våpeneier vil kunne lide et stort økonomisk tap. Vi finner derfor grunn til å stille spørsmål ved om departementet har vurdert denne negative og helt urimelige konsekvensen av forbudet. En høring av forskriften vil kunne avklare dette spørsmålet.

Etter Norsk Våpeneierforbund`s oppfatning skal ikke Politidirektoratet blande seg inn i hvilke våpentyper de enkelte skytterforbund har approbert både nasjonalt og internasjonalt. Innenfor idrettens regelverk, er dagens approberte våpen et ”idrettsinstrument” og ikke noe annet.

3.4   Ytterligere fullmakter til Politidirektoratet til å utøve lovgivningsmyndighet

Justisdepartementet har i den nye forskriften gitt Politidirektoratet utvidede fullmakter til å utøve lovgivning gjennom bruk av rundskriv og bemerkninger sammenlignet med det som gjaldt etter samarbeidsutvalgets forslag.

Den nye forskriftens § 13 femte ledd om erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting, er et illustrerende eksempel på de utvidede fullmakter som er gitt til Politidirektoratet. Denne bestemmelsen lyder, sitat:

        ”Politidirektoratet kan fastsette nærmere krav til aktivitet for å erverve og  inneha skytevåpen”.

Det gis i bestemmelsen ingen føringer eller begrensninger med hensyn til omfanget av Politidirektoratet’s fullmakt til å stille nærmere krav til denne aktiviteten. Slik denne fullmakten er formulert gir den i realiteten Politidirektoratet en uinnskrenket myndighet til på etatsnivå å fastsette alle mulige typer begrensninger av aktiviteten som vilkår for å erverve skytevåpen. Dette kan umulig ha vært lovgivers intensjon og innebærer nærmest en privatisering av politiske beslutninger til enkeltpersoner i et uavsettelig byråkrati, som verken påvirkes av valg eller stemningsskifter i befolkningen.

Vi finner også grunn til å påpeke at øvelses- og konkurranseskyting rent organisatorisk faller inn under Norges Idrettsforbunds, Skytterforbundenes og det enkeltes lags regelverk. All idrettslig aktivitet bestemmes på forbundenes og lagenes årsmøter. Dette innebærer at det er idrettens egne organer som innehar formell og faktisk kompetanse til å definere hvilke aktiviteter som lovlig kan utøves, herunder også med hensyn til øvelses- og konkurranseskyting.

Det følger av våpenloven med tilhørende delegasjonsbestemmelser at forvaltningens kompetanse er begrenset til å håndheve og gi regler om erverv og innehav av våpen. Justisdepartementet’s adgang til å delegere lovgivningsmyndighet til Politidirektoratet omfatter således ikke rett for Politidirektoratet til å foreta innskrenkning av idrettslig aktivitet mht. øvelses- og konkurranseskyting gjennom rundskriv, i større utstrekning enn det som følger av idrettsorganenes egne regler.

I den nye forskriften finnes også en rekke andre eksempler på at Politidirektoratet gjennom rundskriv er gitt nærmest uinnskrenket adgang til å regulere retten til erverv og innehav av våpen. Vi vil i det følgende påpeke de mest sentrale av angjeldende bestemmelser og knytte våre kommentarer til enkelte av disse.

  § 1

”…dersom de av Politidirektoratet er funnet egnet til kun å kunne avfyre ammunisjon som ikke lenger er å oppdrive i alminnelig handel…”

og

Politidirektoratet fastsetter nærmere regler for hvilke krav som skal stilles for at våpenet er deaktivert….”

§ 4.

”I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om et produkt skal forbys etter denne bestemmelse av Politidirektoratet.

§ 10.

Politidirektoratet kan nedlegge forbud mot skytevåpen…..”

§ 11.

Politidirektoratet kan dispensere fra forbudet i første ledd for skytevåpen.…”

§ 12.

Politidirektoratet gir retningslinjer om hva som ansees å være et meget kvalifisert behov.”

§ 13.

Tillatelse til å erverve og inneha gevær eller hagle til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet.”

”Tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere 6 måneders aktivt medlemskap i forening tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet.

§ 15.

I § 15 gis utvidede fullmakter til Politidirektoratet. Hele § 15 er så forandret at den fremstår som et helt nytt forslag i og med at Politidirektoratet her gis uinnskrenket myndighet til å regulere erverv av våpen til samling. Våpensamlere er slik denne bestemmelsen er formulert, til en hver tid prisgitt embetsverket i Politidirektoratet.

§ 24.

”Der det stilles krav til medlemskap i skytter- eller samlerorganisasjon for erverv av skytevåpen, skal organisasjonen være godkjent av Politidirektoratet”

”Søknaden skrives på fastsatt skjema med vedlegg av slik dokumentasjon som til en hver tid er fastsatt av Politidirektoratet.”

§ 25.

”Politidirektoratet skal godkjenne skyteprogram og/eller endringer i skyteprogrammene som er utarbeidet av en godkjent skytterorganisasjon….”

4.   Det sentrale våpenregisteret

4.1   Generelt

Regler vedrørende det sentrale våpenregisteret er gitt i den nye forskriftens § 102, som lyder:

 ”Politiet fører et sentralt våpenregister i henhold til retningslinjer gitt av Politidirektoratet.”

Det sentrale våpenregisteret inneholder blant annet sensitive personopplysninger. Opplysningene som er lagret i registeret er unntatt offentlighet i henhold til någjeldende forskrift § 3-7 femte ledd. Det er derfor spesielt viktig at lov og forskrift på dette området er klart og tydelig utformet. Kun på denne måten vil den enkelte våpeneier være sikker på at det ikke forekommer feilaktig registreringer og uautorisert bruk av informasjonssystemet.

Det er på denne bakgrunn høyst utilfredsstillende at registeret kun er regulert gjennom én setning i den nye forskriftens § 102, og uten nærmere føringer vedrørende innholdet og omfanget av de retningslinjer som kan gis av Politidirektoratet. Til sammenligning er det i den någjeldende våpenforskrift § 3-7 gitt mer utfyllende regler for registrering i sentralt våpenregister, selv om heller ikke denne bestemmelsen er tilstrekkelig klar. 

4.2   Personopplysningsloven

Som følge av at våpenregisteret inneholder personopplysninger, faller registeret også inn under personopplysningslovens anvendelsesområde.

Norsk Våpeneierforbund har mottatt flere henvendelser fra våre medlemmer om at det i deres våpenkort er registrert feil med hensyn til antall ervervede våpen, våpenets nummerering, solgte våpen m.v. Norsk Våpeneierforbund frykter derfor at det foreligger omfattende feil og mangler ved registrering og internkontrollen av opplysningene som er lagret i våpenregisteret.

Norsk Våpeneierforbund’s bekymring er blitt ytterligere forsterket gjennom vår kjennskap til de alvorlige mangler ved våpenregisteret som Datatilsynet har påpekt som følge av kontrollen som ble gjennomført hos Politidirektoratet den 01.04.2008. Norsk Våpeneierforbund har blant annet mottatt kopi av Datatilsynets vedtak overfor Politidirektoratet datert 18.08.2008, hvor endelig kontrollrapport for våpenregisteret av samme dato er vedlagt.

Her fremgår det at Politidirektoratet så langt har unnlatt å registrere våpenregisteret hos Datatilsynet, jfr. kravet i personopplysningslovens § 31. Dette utgjør et brudd på lovens § 31 og kan gi grunnlag for straff etter § 48 første ledd bokstav a. Datatilsynet har således vedtatt pålegg om at slik melding må innleveres til Datatilsynet senest innen 01.12.2008.

Datatilsynet har videre fattet vedtak om at det innen samme frist må etableres og vedlikeholdes systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene etter personopplysningslovens § 14, og at slik oppfølging må dokumenteres.

Politidirektoratet er også pålagt å endre sine rutiner for registrering og oppdatering av Våpenregisteret slik at kravene etter personopplysningslovens § 27, jfr. §§ 11 og 8 overholdes. Bakgrunnen for dette pålegget er at det under Datatilsynets kontroll hos Politidirektoratet ble avdekket ”relativt store mangler knyttet til sikring av registerets kvalitet.” Dette gjelder blant annet at døde personer er registrert med og uten våpen, manglende navn- og adresseoppdateringer, utstrukturert innlegging av data og at forutsetninger for registrering ikke blir kontrollert senere m.v.

Under kontrollen hos Politidirektoratet ble det videre avdekket feil som følge av manglende oversikt over hvem som er gitt tilgang til registeret og at logg ikke føres.  Datatilsynet har av den grunn fattet vedtak om at det må registreres autorisert bruk av registeret, jfr. personopplysningsforskriften § 2-8 tredje ledd og § 2-16. Norsk Våpeneierforbund er bekymret for hvem og omfanget av personer som har tilgang til registeret. Etter vår mening må det kun være et fåtall som skal ha tilgang til den type sensitive personopplysninger som er registrert i våpenregisteret.

Norsk Våpeneierforbund anser det også som svært viktig at det føres tilfredsstillende kontroll med forbudet mot å lagre unødvendige personopplysninger, jfr. personopplysningslovens § 28.

Datatilsynet har i sitt vedtak datert 18.08.2008 pålagt Politidirektoratet å bekrefte skriftlig innen 10.12.2008 at de ovennevnte pålegg er gjennomført. Korrekt bruk og registrering av våpenregisteret er av vital interesse for Norsk Våpeneierforbund og dets medlemmer. Norsk Våpeneierforbund ber derfor om å bli holdt orientert om Politidirektoratet’s oppfølging av Datatilsynets pålegg.

5.    ANNET

Norsk Våpeneierforbund er gjort kjent med at Politidirektoratet i konkrete klagesaker har grepet inn overfor de lokale politimyndigheters innvilgelse av våpensøknader, og gitt utformelt pålegg om nekting av angjeldende godkjenning basert på tjenestemanns tolkning av et rundskriv. Politidirektoratet vil i en slik situasjon både være den som har utarbeidet rundskrivet og klageinstans ved en eventuell påklaging av vedtaket. Det sier seg selv at en klage til Politidirektoratet grunnet feil forståelse av rundskrivet, vil være illusorisk da Politidirektoratet selvsagt ikke vil gå imot sitt eget rundskriv og forutgående instruks til det underordnede politiorgan. Klager er dermed i realiteten forhindret fra sin rett til en uhildet og reell klagebehandling av Politidirektoratet, jfr. forvaltningslovens klageregler.

I denne forbindelse gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det etter vårt skjønn også vil være et brudd på forvaltningslovens klageregler dersom Politidirektoratet i en konkret klagesak - grunnet en forutgående instruks til den lokale politimyndighet - henviser klager til å påklage vedtaket direkte til Justisdepartementet. En forutgående instruks fra Politidirektoratet vil naturlig nok ikke kunne likestilles med en formell klagebehandling fra direktoratet med hensyn til saksbehandling og rettssikkerhet. Klager vil ved ovennevnte fremgangsmåte derfor i realiteten fratas retten til en toinstans behandling av sin klage etter forvaltningsloven.

Det ovennevnte eksempelet viser med all tydelighet hvor uheldig det er at Politidirektoratet i den nye forskriften er gitt nærmest uinnskrenket adgang til å utøve lovgivningsmyndighet gjennom bruk av interne rundskriv.

6.   AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

En sentral grunntanke ved samarbeidsutvalgets utarbeidelse av forslag til ny våpenforskrift, var at forskriften skulle gjenspeile at skyttere er ærlige og pålitelige personer. Det er på denne bakgrunn beklagelig å konstatere at den endrede forskriften av 2008 synes å bygge på en mistenkeliggjøring av skytterne. Som følge av den utstrakte delegering av lovgivningsmyndighet fra Stortinget og ned til Politidirektoratet gjennom bruk av interne rundskriv, vil forvaltningen i realiteten kunne forby ethvert våpen etter eget forgodtbefinnende. Dette er uholdbart og i strid med det mandat som i sin tid ble gitt med hensyn til utarbeidelse av ny våpenforskrift.

Vilkårene for å foreta ny høring av lover og forskrifter m.v. er i henhold punkt 5.5 i utredningsinstruksen datert av 18.02.2000 nr. 108 at, sitat:

 ”Hvis høringsuttalelsene eller andre forhold fører til vesentlige endringer i saken som har vært til høring, skal den reviderte saken sendes de mest berørte instansene til ny høring. Det samme gjelder dersom omtalen av økonomiske, administrative eller andre vesentlige konsekvenser blir vesentlig endret etter høringsuttalelsene.”

Som redegjort og dokumentert ovenfor er det uomtvistelig at Justisdepartementet uten forvarsel og nærmere begrunnelse har foretatt vesentlige endringer i samarbeidsutvalgets forslag til ny våpenforskrift, uten at de berørte jeger- og skytterorganisasjonene har fått anledning til å gi sine bemerkninger til endringene. Det har videre kommet en rekke protester på forskriften fra de berørte parter og ulike medier. Norsk Våpeneierforbund anser derfor at utredningsinstruksens vilkår for å foreta ny høring av forskriften er oppfylt.

Norsk Våpeneierforbund setter på denne bakgrunn sin lit til at Justisdepartementet tar til følge vår anmodning om endring av den nye våpenforskriften i samsvar med samarbeidsutvalgets forslag og/eller at forskriften sendes ut på høring på nytt til de aktuelle høringsinstanser. 

Imøteser Deres svar.

       Med vennlig hilsen

Norsk Våpeneierforbund

Are Fosjord

 

Pr. 11.2.2009, etter en purring, har NV ikke mottatt svar.