POLITIDIREKTORATET

 

Rundskriv 2003/21

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til:       Politidistriktene                                                            Dato:               28.08.2003

            Sysselmannen på Svalbard

            KRIPOS                                                                    Saksnr.:           01/02728 650

 

VÅPENAMNESTI 2003/2004

 

 

Retningslinjer for gjennomføring av nasjonalt våpenamnesti.

I

Med hjemmel i våpenloven § 34 er det i forskrift gitt ved Kgl. res. av 29. august 2003, besluttet at det skal gjennomføres et nasjonalt våpenamnesti med oppstart 1. september 2003. Amnestiperioden er satt til 12 mnd. og avsluttes 31. august 2004. Når det gjelder krav om etterregistrering av uregistrerte hagler lovlig ervervet før 1. oktober 1990 vil det komme en egen forskrift om dette på et senere tidspunkt gitt ved Kgl. res. Imidlertid bør de som ønsker å etterregistrere disse haglene frivillig, gis anledning til det også i amnestiperioden.

 

Nærmere retningslinjer

 

Våpenamnestiet gir straffrihet for tidligere manglende etterlevelse av våpenlovens krav om politiets tillatelse for å kunne erverve eller eie registreringspliktige skytevåpen, jf. våpenloven § 7 første ledd, § 8 første ledd første punktum og § 13 første ledd første punktum, når vedkommende meddeler dette til politiet i løpet av amnestiperioden. Under amnestiet skal den enkelte våpeneier gis anledning til:

 

ü      innlevering av registrerte og ikke registrerte våpen for destruksjon

ü      registrering av ikke registrerte registreringspliktige våpen

ü      tilretteleggelse for videresalg

ü      muligheter for å gjøre våpenet varig ubrukbart (deaktivering)

ü      innlevering av ammunisjon

ü      innlevering av sprengstoff, granater mv.

ü      innlevering av våpen som det er forbudt å erverve, eie og inneha jf. våpenforskriften § 1-1.

 

Det skal være adgang til anonym innlevering av våpen som "eieren" ikke ønsker å beholde eller selge.

 

Etterregistrering

 

For å lykkes med amnestiet skal det stilles noe lempeligere krav til behovsprøving for å få et registreringspliktig skytevåpen registrert. Ordinære krav til vandel og skikkethet vil fortsatt være kriterier for slik registrering og utstedelse av våpenkort.

 

For hagler som, uten tillatelse fra politiet er ervervet etter 1. oktober 1990 samt ordinære rifler og magasinhagler skal det for ett eller noen få våpen gis mulighet til etterregistrering på grunn av arv/affeksjonsverdi, uten å godtgjøre annet behov. Med mindre søker også oppgir et tilfredsstillende bruksbehov for våpenet, skal det i disse tilfellene anføres på våpenkortet at våpenet ikke er tillatt til bruk slik at det ikke gir adgang til erverv av ammunisjon.

 

For pistoler og revolvere skal det som utgangspunkt kreves ordinær behovsprøving etter de regler som følger av våpenloven og våpenforskriften. Det bør imidlertid kunne åpnes for etterregistrering på grunnlag av affeksjonsverdi i helt spesielle tilfelle hvor det foreligger et særlig nært slektskap og forhold mellom arvelater og arving, og hvor det kan dokumenteres at arvelater har ervervet og brukt våpenet i en historisk sammenheng av betydning. Ved etterregistrering på slikt grunnlag skal det også her fremgå av våpenkortet at våpenet ikke er tillatt til bruk, slik at det ikke gis adgang til kjøp av ammunisjon. For øvrig vises til det som er sagt i rundskriv G-126/92 pkt. 3.3.2.2 mv. om erverv ved arv. De ordinære krav til oppbevaring i godkjent sikkerhetsskap gjelder på vanlig måte.

 

For automatvåpen og halvautomatiske rifler som ikke er ordinære jaktvåpen, skal det isteden for etterregistrering og som alternativ til destruksjon, gis anledning til å få våpenet gjort varig ubrukbart (plombert/deaktivert) av børsemaker med fagbrev. Påløpte utgifter forutsettes dekket av eieren. Alternativt skal det gis mulighet for salg til godkjent samler eller museer innenfor gjeldende regler. Det vises til rundskriv G-126/92 pkt.3.4.1 mv.

 

Alternativer til etterregistrering

 

Direktoratet ser det som viktig at det etableres enkle og gode alternativer til etterregistrering, bl. a. i form av videresalg eller at våpenet gjøres varig ubrukbart (plombering/deaktivering).

 

Ved videresalg skal det stilles ordinære krav til kjøper. Det bør imidlertid etableres tiltak som kan bidra med en effektiv og enkel formidling av skytevåpen, som for eksempel å etablere et samarbeid med våpenhandlere eller skytterorganisasjoner lokalt. Når det gjelder hel- og halvautomatiske skytevåpen som ikke er ordinære jaktvåpen, kan det være aktuelt å etablere kontakt med lokale samlinger eller museer og Norsk Våpenhistorisk Selskap. Det vil i utgangspunktet være eier som får ansvaret for å gjennomføre salget. I denne forbindelse skal våpenet midlertidig registreres på eier som får utstedt et våpenkort med varighet på 3 måneder. Slikt våpenkort utstedes bare til personer som ellers tilfredsstiller våpenlovens krav til personlige egenskaper. Det skal fremgå av våpenkortet at det kun gjelder for videresalg. Har eier ikke klart å fremskaffe kjøper innen det midlertidige våpenkortets gyldighetstid, skal våpenet innleveres til politiet. Politiet bør på eierens vegne utrede muligheten for salg av våpenet til aktører som nevnt ovenfor. Alternativt skal våpenet destrueres eller eier gis anledning til å få det gjort varig ubrukbart dersom han ønsker det. I de tilfeller eieren ikke tilfredsstiller kravet til vandel eller skikkethet, skal våpenet umiddelbart innleveres til politiet som deretter følger samme rutiner for salg som ved tilbakekall av våpenkort.

 

Å gjøre våpenet varig ubrukbart bør lanseres som et aktuelt alternativ til etterregistrering, ikke minst der våpen ønskes beholdt uten at de øvrige alternativer er mulige eller ønskes benyttet. Slik plombering/deaktivering skal utføres av børsemaker med fagbrev. For våpen som skal plomberes gis eier en frist på en uke til å dokumentere at våpenet er levert børsemaker for plombering. Det skal ikke utstedes midlertidig våpenkort for våpen som skal plomberes. Det enkelte distrikt skal føre en egen logg/protokoll med de nødvendige opplysninger om våpenet og eieren. Når våpenet er blitt plombert skal dette dokumenteres overfor politiet, som da protokollerer dette. Defekte våpen er å betrakte som registreringspliktige så lenge de ikke er gjort varig ubrukbare i henhold til gjeldende retningslinjer. Dette bør fremgå ved bekjentgjøringen av amnestiet. Om plombering av skytevåpen vises til de retningslinjer som er gitt i rundskriv G-126/92 pkt. 2.2.1 femte ledd mv. Det minnes om at eventuelle utgifter forutsettes dekket av eieren.

 

Gebyr

 

Ved etterregistrering av registreringspliktige skytevåpen skal det betales gebyr etter gjeldende regler.

 

NB!

Det skal ikke betales gebyr for hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990.

0o0   o0o   0o0


II

BEHANDLING AV INNLEVERTE VÅPEN, AMMUNISJON, GRANATER OG SPRENGSTOFF MV.

 

Det skal være minst en person ved hvert distrikt/enhet som er ansvarlig for å følge opp de sikkerhetsmessige tiltak omkring innlevering/mottak av våpen.

1. Generelt

 

Et våpen må aldri rettes mot noen person. Kontroll og sjekk av våpen skal alltid skje med våpenet pekende mot sikkert sted.

 

2. Mottak av våpen ved innlevering

 

Sjekk alltid at våpenet er tomt for ammunisjon. Er det ammunisjon i våpenet, så skal det tømmes straks. Husk pkt. 1! Dersom det på grunn av våpenets konstruksjon oppstår tvil om hvordan dette skal gjøres, skal våpenet oppbevares på en betryggende måte inntil det kan kontrolleres og tømmes av en som har de nødvendige våpentekniske kunnskaper. Skulle det bli problemer med lagringsplass for innkomne våpen mv., foreslår POD at det enkelte politidistrikt kontakter nærmeste forsvarsenhet og utreder muligheten for å låne midlertidig lagringsplass av Forsvaret. Enhver lagringsplass må besørges sikret på en forsvarlig måte.

 

3. Ammunisjon

 

Ammunisjon som blir innlevert skal straks legges på anvist plass og oppbevares på en betryggende måte. Det enkelte distrikt må selv utarbeide nærmere retningslinjer om dette.

 

4. Sivilt og militært sprengstoff, tennmidler mv.

 

Sprengstoff, granater, tennmidler eller pyrotekniske materialer skal ikke tas inn på politihuset eller andre befolkede lokaler. Ved forespørsel om innlevering av slikt materiale skal melderen få beskjed om at materialet skal bero på det stedet hvor det oppbevares inntil politiet ankommer for å foreta de nødvendige forføyninger. Politiet bør i slike sammenhenger vurdere hvorvidt det er behov for bistand fra forsvaret.

 

5. Protokollføring

 

Alle innkomne våpen og all innkommen ammunisjon, sprengstoff mv. skal føres i egen protokoll. Protokollen skal inneholde opplysninger om:

 

-          Dato for innlevering

 

-          For våpen

-Fabrikkmerke

-Kaliber

-Nummer

-          For ammunisjon

-Type

-Mengde

 

-          For sprengstoff

-Type

-Kvantum

 

-          For Granater

-Mulig type

-Mengde

-          For annet pyroteknisk materiale

-Type

-Mengde

 

Tjenestemannens/kvinnens signatur

 

Protokollen skal ha egen rubrikk for at registersjekk er foretatt.

 

For alle våpen mv. som føres inn i det sentrale våpenregisteret i forbindelse med amnestiet skal anmerkes i registeret med A-03/04, slik at man kan finne ut hvilke våpen som er registrert i forbindelse med amnestiet kontra de som erverves på ordinær måte i samme periode.

 

Det skal inngis kvartalsvis innrapportering (statusrapport) til POD over våpen mv. som er innkommet i forbindelse med amnestiet, dvs. henholdsvis 01.01.04, 02.03.04, 01.06.04 og 01.09.04. Rapporten skal inneholde oversikt over antall rifler, kombivåpen, hagler, maskinpistoler, maskingeværer, pistoler, revolvere, kniver og andre stikkvåpen, samt granater, sprengstoff og ammunisjon.

Sprengstoff og ammunisjon angis i antall kilo.

 

I tillegg bes oppgitt antall innleverte våpen som er meldt stjålet/tapt. Det skal fremgå hvorvidt våpenet er meldt stjålet/tapt fra private eller Forsvaret/politiet.

 

6. Sjekking mot politiets og Forsvarets registre

 

Alle våpen skal sjekkes opp mot KRIPOS- register for å avklare om våpenet kan være stjålet mv. Kontaktperson for slik sjekk er førstekonsulent Gerd Nilsen v/KRIPOS, tlf. 23 20 83 19. Forespørsler sendes i Outlook til adresse:

våpenamnesti kripos (kortnummer: a-kripos). Dersom det viser seg at våpenet er stjålet skal det tas kontakt med KRIPOS v/Leif Øren, tlf. 23 20 83 33. For stjålne våpen vil KRIPOS ta stilling til om det er behov for å prøveskyte våpenet for å avklare om våpenet er benyttet ved en uoppklart skytehendelse. For våpen som må antas å tilhøre Forsvaret, tas kontakt med Forsvaret for sjekk opp mot Forsvarets våpenregister. Etter omstendighetene sjekkes også ammunisjon og sprengstoff opp mot godsregisteret i STRASAK. Ved funn i registeret skal våpenet tas inn for oppbevaring. Eventuell etterregistrering skal ikke foretas før forholdet er endelig avklart.

 

Etter at registersøk er foretatt og det foreligger tvil om det er grunnlag for videre etterforskning, legges saken frem for påtaleansvarlig som treffer avgjørelse om saken skal etterforskes og registreres i STRASAK. Antatte brudd på våpenloven §7 første ledd, § 8 første ledd første punktum og § 13 første ledd første punktum skal ikke forfølges strafferettslig eller registreres. Oppstår mistanke om at våpenet kan være brukt til andre straffbare handlinger, bør dette tas opp med nærmeste påtaleansvarlig for vurdering av om det skal foretas videre etterforskning og påtalemessig forføyning.

 

Når det ikke iverksettes etterforskning skal søknad om etterregistrering behandles etter de retningslinjer som er gitt.

 

7. Våpen uten våpennr.

 

Såfremt innkomne våpen som skal etterregistreres ikke har våpennummer og ikke kan dokumenteres å inneha en særskilt kulturhistorisk verdi/sjeldenhet, skal det tilføres eget våpennummer før registrering. Det sentrale våpenregister har en egen fil med fortløpende ledige våpennummer. Disse består av distriktsnummer + nasjonalt løpenummer + årstall og bokstaven A til slutt som indikerer amnestiet. Eks. Oslo: 01-0001-03A, Asker og Bærum: 14-0002-03A, osv. Etter årsskiftet skal 03 skiftes ut med 04. De distrikter som ikke har utstyr til å påføre våpenet eget nr., anbefales å samarbeide med en børsemaker om dette. Eventuelle kostnader belastes våpeneier.

 

Dersom det kommer inn våpen uten våpennummer som påstås å være særdeles sjeldent som samlerobjekt, eller å ha en særdeles høy kulturhistorisk verdi som vil bli betydelig redusert ved påføring av våpennummer, skal saken forelegges Politidirektoratet som tar den endelige avgjørelse hvorvidt våpenet skal registreres uten våpennummer. Eier/innehaver må i slike tilfeller legge frem slik dokumentasjon for våpenets sjeldenhet eller kulturhistoriske verdi.

 

8. Ressurser

 

Distriktene vil ikke bli tildelt særskilte ressurser i forbindelse med amnestiet. Politidirektoratet forutsetter at amnestiet gjennomføres innenfor distriktenes ordinære budsjettrammer.

 

Direktoratet bistår imidlertid med en sentral informasjonskampanje om amnestiet. Det vil bli tilsendt eget materiale og informasjon omkring dette.

 

I forbindelse med gjennomføringen av amnestiet vil det være etablert en egen bistandsgruppe ved POD. Kontaktpersoner for gruppen vil være seniorrådgiver Bjørn A. Helland,

tlf. 23 36 42 25 Outlook BAH003, seniorrådgiver Ståle A. Svendsen, tlf. 23 36 42 24 (mob. 99 28 42 48) Outlook SAS012, og seksjonssjef Steinar Talgø, tlf. 23 36 42 21 (mob. 99 20 77 25) Outlook STA007. Rådgiver Wemunn Aabø ved infoavdelingen vil være gruppens kontaktperson på informasjonssiden, tlf. 23 36 42 93 (mob. 99 20 77 29) Outlook WSA004. All henvendelse bes fortrinnsvis meddelt over Outlook.

 

Det anbefales at distriktene, i forbindelse med amnestiet, etablerer lokale styringsgrupper med egne kontaktpersoner. POD bes informert om hvem som oppnevnes som distriktets kontaktperson.

 

 

Knut Smedsrud                                                           Steinar Talgø

ass. politidirektør                                                        seksjonssjef

 

NV`s komentar til Justisdep.

Klikk her